PRODUKTY

Zwiń

Oczyszczalnie ścieków BD - POLARIS

polaris.jpg

Przeznaczenie

Kontenerowe urządzenia z serii BD POLARIS  pozwalają na tanie i efektywne oczyszczenie ścieków pochodzących od 2 do 550 stałych mieszkańców. Procesy biologicznej redukcji zanieczyszczeń przebiegają na wysokosprawnym, tarczowym złożu obrotowym. Dzięki przyjętej technologii oczyszczalnie BD są niewrażliwe na zmiany jakości i ilości ścieków w ciągu doby oraz na kilkudniowe przerwy w ich dopływie. Gwarantują przy tym wysoką sprawność oczyszczania przy wyjątkowo niskich kosztach. Dlatego, oprócz budownictwa mieszkaniowego, są szczególnie polecane dla obiektów turystycznych, szkół, zaplecza socjalnego zakładów produkcyjnych i usługowych. Ponadto nadają się do zastosowania w małych zakładach odprowadzających ścieki przemysłowe nadające się do obróbki biologicznej.

Cechy systemu BD


•    wysoka sprawność ekologiczna
•    niskie zużycie energii
•    odporność na chwilowe przeciążenia hydrauliczne i substratowe, jak również
na okresowe braki w dopływie ścieków
•    niewielkie zapotrzebowanie terenu
•    brak uciążliwości dla otoczenia - bezzapachowe procesy i cicha praca
•    nie wymaga stałej i wykwalifikowanej obsługi
•    szybka realizacja montażu dzięki zblokowaniu urządzenia w kontenerze
•    pozytywna ocena Rzeczoznawców Ministerstwa Ochrony Środowiska

Zasada działania

Oczyszczalnie serii BD składają się z trzech głównych elementów technologicznych:
-    osadnika wstępnego zblokowanego z komorą
    osadową (tzw. Imhoff),
-    biologicznego złoża tarczowego,
-    wielostrumieniowego osadnika wtórnego.
Dopływające do oczyszczalni ścieki kierowane są do osadnika wstępnego, gdzie następuje usunięcie zanieczyszczeń opadalnych oraz uśrednienie składu ścieków. Wytrącone w osadniku zanieczyszczenia (zawiesiny) opadają do komory fermentacji, gdzie podlegają zagęszczeniu, stabilizacji beztlenowej oraz mineralizacji.
Sklarowane ścieki dopływają grawitacyjnie do części biologicznej – obrotowego złoża tarczowego. Procesy oczyszczania są zapewniane poprzez intensywny kontakt ścieków z błoną biologiczną pokrywającą tarcze. Podczas obrotów złoża błona ta przy zanurzeniu pobiera zanieczyszczenia organiczne ze ścieków, natomiast przy wynurzeniu pobiera z powietrza tlen potrzebny do ich rozkładu. Przy ponownym zanurzeniu część pobranego tlenu przechodzi do ścieków wypełniających wannę zaopatrując pływające, biologicznie aktywne cząstki błony. Odpowiedzialna za redukcję zanieczyszczeń oraz ich biochemiczną mineralizację błona biologiczna powstaje samorzutnie po kilku dniach od uruchomienia oczyszczalni. Nadmiar błony okresowo odpada od tarcz i odpływa
z oczyszczonymi ściekami do osadnika wtórnego,
w którym ścieki poddane są procesom sedymentacji celem sklarowania. Wytrącona w osadniku wtórnym zawiesina wraz z częścią ścieków oczyszczonych jest zawracana na złoże tarczowe oraz częściowo odprowadzana do osadnika wstępnego. System taki pozwala na skuteczne usunięcie tzw. osadów nadmiernych oraz stymuluje przebieg redukcji związków biogennych.    

Schemat blokowy oczyszczalni BD


schemat blokowy polaris


Konstrukcja

Złoże obrotowe – zasadniczy element oczyszczalni wykonany jest z szeregu równoległych tarcz
z warstwowych płyt polipropylenowych. Tarcze umieszczone są na specjalnej konstrukcji wsporczej ze stali ocynkowanej ogniowo. Równomierny odstęp miedzy tarczami zapewniają tuleje dystansowe
z tworzywa sztucznego. Złoże jest czterostopniowe
i instalowane na poziomym wale.
Wał złoża podparty jest na baryłkowych łożyskach tocznych.
Napęd wału stanowi wysokosprawny motoreduktor cykloidalny firmy SUMITOMO. Moment przenoszony jest bezpośrednio na wał przez sprzęgło zaciskowe.
Koryta osadników wykonane są z polipropylenu, przez co są całkowicie odporne na korozję.
Wkłady wielostrumieniowe MULTISED montowane
w osadniku wtórnym produkowane są z polichlorku winylu.
Kontenerowy zbiornik oczyszczalni wykonywany jest ze stali. Przed korozją zabezpieczony jest chemoutwardzalną powłoką bitumiczno – epoksydową, która nakładana jest na powierzchnię wypiaskowaną do klasy czystości Sa 2 ½.
Pokrywa zbiornika zależnie od posadowienia oczyszczalni może być wykonana z płyty warstwowej, segmentowych pokryw stalowych lub płyt betonowych (przy obciążeniu taborem samochodowym).
Wentylacja zbiornika oczyszczalni odbywa się poprzez zamontowane na zbiorniku króćce: wlotowy
i wylotowy. Przepływ powietrza wymuszony jest wentylatorem osiowym.

Zasilanie i sterowanie

Urządzenia oczyszczalni zasilane są poprzez rozdzielnicę zasilająco – sterującą, montowaną na zewnątrz zbiornika oczyszczalni.

Obsługa i konserwacja 

Oczyszczalnia BD nie wymaga stałej obsługi. Nie wymaga również szczególnych wymagań co do kwalifikacji osoby dozorującej jej pracę.
Obsługa oczyszczalni ogranicza się do cotygodniowej kontroli poprawności pracy – obserwacji urządzeń mechanicznych oraz wskazań panelu sterującego.
Konserwację urządzeń może wykonywać sam użytkownik, specjalistyczna firma lub serwis producenta.
Zakres czynności konserwacyjnych:
co 2 miesiące – smarowanie łożysk,
co rok – wymiana oleju w motoreduktorze, usunięcie osadów z komory fermentacji
co 5 lat – wymiana smaru w motoreduktorze, wymiana łożyska wału.

Lokalizacja i montaż 

Miejsce lokalizacji oczyszczalni wymaga zapewnienia:
-    dojazdu taboru asenizacyjnego w celu okresowego usuwania osadu,
-    podłączenia energii elektrycznej.
O umiejscowieniu oczyszczalni decydują również miejscowe organy sanitarne wyznaczające dla niej strefę ochronną nie przekraczającą przeważnie 15 metrów.
Montaż kompletnej oczyszczalni polega na posadowieniu kontenera w wykopie, na płycie fundamentowej oraz na wykonaniu połączeń
z kanalizacją doprowadzającą ścieki surowe
i odprowadzającą ścieki oczyszczone oraz podłączeniu zasilania i sterowania pracą urządzeń technologicznych zamontowanych w zbiorniku oczyszczalni.  Fundament oraz posadowienie może być wykonane przez dowolne przedsiębiorstwo budowlane w oparciu
o dokumentację techniczną. Ekipa serwisowa P.B.ROBUD przeprowadza montaż wyposażenia technologicznego oraz  rozruch oczyszczalni.

Dobór urządzeń

Przy wymiarowaniu oczyszczalni przyjęto:
-    średni jednostkowy dopływ ścieków 150 l/Md
-    ogólny współczynnik nierównomierności Nog=3,0
-    wielkość zanieczyszczeń organicznych 55 gBZT5/Md
Wystąpienie chwilowych zwiększonych dopływów ścieków nie ma wpływu na działanie oczyszczalni. Doboru wielkości oczyszczalni dokonuje producent.

Gwarancja i serwis

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków objęte są gwarancją producenta:
15 lat na zbiornik,
10 lat na złoże tarczowe,
2 lata na zespół zasilająco-sterujący i urządzenia mechaniczne.
Producent zapewnia sprawną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym. Również po tym okresie producent oferuje pełny serwis.

Dokumentacja

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków podlega odpowiednim przepisom prawa budowlanego. Projekt wykonawczy powinna wykonać i uzgodnić odpowiednia pracownia projektowa. Producent oczyszczalni udostępnia materiały pomocne w projektowaniu (w tym w wersjach komputerowych), jak również może podjąć się prowadzenia kompleksowych czynności  projektowych.  

Efekt oczyszczania

Prawidłowo dobrana oczyszczalnia BD pozwala na uzyskanie następujących parametrów ścieków oczyszczonych:
Zawiesina     poniżej    15 g/m3
BZT5    poniżej    20 g/m3
ChZT    poniżej    120 g/m3
Azot ogólny    poniżej    30 g/m3
Fosfor ogólny     poniżej    5 g/m3.

Oczyszczalnie ścieków HALSON
Adam Selwet
41-902 Bytom, ul. Drzymały 1/13
NIP: 626-145-90-54,
REGON: 240076974,
konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
31 1050 1230 1000 0022 9182 9295