PRODUKTY

Zwiń

Oczyszczalnie ścieków DRENALUX

Przeznaczenie

Przydomowe oczyszczalnie typu DRENALUX przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych pochodzących z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, zamieszkałych ciągle lub okresowo (np. domki letniskowe). Ponadto nadają się do zastosowania w obiektach użytkowania zbiorowego (motele, pensjonaty, punkty gastronomiczne itp.).
Wydajność typoszeregu DRENALUX pozwala na przyjęcie ścieków w ilości do 2,40 m3/d tj. do 16 stałych mieszkańców (RLM).
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych dla technologii DRENALUX jest grunt. Dlatego zastosowanie oczyszczalni powinno być poprzedzone badaniem rodzaju gruntu oraz określeniem położenia zwierciadła wód gruntowych.
 
Cechy oczyszczalni DRENALUX

•    najniższy koszt eksploatacji
•    rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie własnej działki
•    odporność na okresowe przerwy i nierównomierności w dopływie ścieków
•    działanie bez zapotrzebowania na energię elektryczną
•    łatwa i szybka instalacja
•    nie wymaga stałej i wykwalifikowanej obsługi

Zasada działania

W skład oczyszczalni DRENALUX wchodzą:
-    dwukomorowy osadnik gnilny,
-    studzienka rozdzielcza SR,
-    studzienka napowietrzające SN,
-    drenaż rozsączający.
Ścieki bytowo-gospodarcze dopływają grawitacyjnie kanałem do dwukomorowego osadnika gnilnego. 

W osadniku przebiegają następujące procesy technologiczne:
-    sedymentacja zawiesin łatwoopadalnych,
-    flotacja zanieczyszczeń o gęstości mniejszej o gęstości wody,
-    fermentacja wytrąconych osadów.
W rezultacie uzyskuje się wysoki stopień usunięcia ładunku BZT5 (40-70%) oraz zawiesiny ( ok.70%).
Średni czas zatrzymania ścieków w osadniku gnilnym wynosi 72 godziny.
Sklarowane ścieki kierowane są do studzienki rozdzielczej, której zadaniem jest równomierne rozprowadzenie ścieków na poszczególne ciągi drenażu rozsączającego. Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych perforowanych drenów wprowadzających ścieki do gruntu w celu ich dalszego biologicznego oczyszczania. Ścieki infiltrujące przez porowaty grunt są oczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Adsorpcja zanieczyszczeń na powierzchni cząstek gruntu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną (śluzowata warstwa składająca się głównie z kolonii bakterii i pierwotniaków).  Mikroorganizmy te powodują, w warunkach tlenowych, rozkład zanieczyszczeń organicznych w stałe i gazowe produkty nieorganiczne. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne reakcje strącania zanieczyszczeń. Na końcu przewodów rozsączających znajduje się studzienka zamykająco – napowietrzająca.
Aby oczyszczalnia działała efektywnie niezbędne jest doprowadzenie do układa rozsączania świeżego powietrza, a dokładniej rzecz ujmując tlenu, który jest niezbędny dla życia bakterii tlenowych znajdujących się w glebie. Napowietrzanie odbywa się poprzez kominek nawiewny zainstalowany na studzience zamykająco – napowietrzającej. Równie istotne co napowietrzanie jest prawidłowe odprowadzenie do atmosfery gazów gromadzących się w osadniku gnilnym podczas procesu fermentacji. Wentylacja osadnika może odbywać się poprzez pion wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku lub poprzez rurę wentylacyjną wyprowadzoną ponad dach budynku. Wykonana w ten sposób wentylacja zapewnia absolutną eliminację przykrych zapachów w pobliżu zbiornika, a także dzięki różnicy ciśnień jakie w ten sposób powstanie pomiędzy wlotem powietrza a wylotem gazów zapewnia bardzo dobre napowietrzanie układu rozsączajacego.

Konstrukcja

Przy konstruowaniu typoszeregu DRENALUX główny nacisk położono na niezawodność działania poszczególnych elementów.
 
Praktycznie wszystkie części oczyszczalni wykonane zostały z tworzyw sztucznych, przez co są całkowicie odporne na korozję.

Jako osadnik gnilny stosowane są dwukomorowe zbiorniki firmy SANITECH, posiadające aprobatę techniczną Instytut Ochrony Środowiska. Zbiorniki te wykonane są z liniowego polietylenu średniej gęstości, formowane w całości, co zapewnia im całkowitą szczelność oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną. Dolna część zbiornika jest cylindryczna i w połowie wysokości przechodzi w kopułę z uformowanymi żebrami wzmacniającymi. Kształt kopuły pozwala na optymalne rozłożenie nacisku na zbiornik, pochodzącego od warstwy ziemi, którą jest zasypany. Zbiornik podzielony jest na dwie komory: dużej pojemności pierwszą komorę, w której odbywa się proces sedymentacji i fermentacji oraz drugą, znacznie mniejszą, z której odpływają wstępnie oczyszczone ścieki.

Studzienka rozdzielcza SR wykonana jest z rury karbowanej z PVC o średnicy 315 mm. Przekrycie i dno są dospawane do studzienki. W pobocznicy studzienki SR  znajdują się króćce: wlot ścieków po osadniku gnilnym i  wyloty do podłączenia drenażu. Zadaniem studzienki jest równomierny rozdział ścieków na poszczególne ciągi.

Drenaż rozsączający wykonany jest z rur PVC o średnicy 100 mm. Przewody te posiadają perforację zapewniającą rozprowadzenie ścieków na całej długości drenażu. Drenaż układany jest w żwirowej obsypce zabezpieczającej, obejmującej najczęściej 10 cm warstwę pod drenami oraz 5 cm warstwę ponad drenami, a ponadto całość zabezpieczona jest od góry geowłókniną oraz zasypana gruntem rodzimym.

Studzienka napowietrzająca SN wykonana jest z rury karbowanej z PVC o średnicy 315 mm. Przekrycie i dno są dospawane do studzienki. W przekryciu studzienki umieszczony jest króciec służący do podłączenia rury wywiewnej, natomiast w pobocznicy znajdują się króćce do podłączenia drenażu. Rura wywiewna wykonana jest z PVC i powinna być wyprowadzona 0,5 m ponad teren.

Eksploatacja

Oczyszczalnia DRENALUX nie wymaga stałej obsługi. Eksploatacja oczyszczalni ogranicza się do kontroli ilości osadów w osadniku gnilnym oraz okresowego ich usuwania. Częstotliwość usuwania jest uzależniona od ilości ścieków dopływających i wynosi nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
Ilość osadów można zredukować poprzez zastosowanie biopreparatów typu BIOLATRIN.

Lokalizacja i montaż

Oczyszczalnie DRENALUX nie powodują uciążliwości dla otoczenia w związku z czym mogą być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego.
Przy wyborze miejsca lokalizacji oczyszczalni należy zapewnić możliwość dojazdu taboru asenizacyjnego usuwającego okresowo osady.
Montaż oczyszczalni polega na posadowieniu zbiorników, wykonaniu podłączenia instalacji kanalizacyjnej oraz wykonaniu drenażu rozsączającego.
Montaż i rozruch oczyszczalni może być wykonany samodzielnie przez Inwestora na podstawie dokumentacji techniczno – ruchowej albo przez specjalistyczną firmę instalatorską lub pod jej nadzorem.

Dobór urządzeń

Doboru osadnika gnilnego dokonuje się na podstawie ilości ścieków określonej równoważną liczbą mieszkańców, która w przypadku budownictwa mieszkaniowego jest równa ilości osób zamieszkałych w budynku. Natomiast dobór długości drenażu rozsączajacego wymaga przeprowadzenia badań gruntowych, których celem jest określenie przepuszczalności  gruntu. 
Każdorazowo w przypadku wątpliwości związanych z doborem urządzeń należy zwrócić się o ich wyjaśnienie do dystrybutora lub bezpośrednio do producenta.

Gwarancja i serwis

Producent udziela 10 lat gwarancji na elementy oczyszczalni DRENALUX wykonane z PE i PVC.
Producent zapewnia sprawna obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Efekt oczyszczania

Prawidłowo dobrana oczyszczalnia DRENALUX pozwala na uzyskanie parametrów ścieków czyszczonych zgodnych z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

drenalux_tabelka.jpg


     * Długość drenów  wystarczająca w przypadku rozprowadzania ścieków w piasku drobno- i średnioziarnistym.

Oczyszczalnie ścieków HALSON
Adam Selwet
41-902 Bytom, ul. Drzymały 1/13
NIP: 626-145-90-54,
REGON: 240076974,
konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
31 1050 1230 1000 0022 9182 9295