PRODUKTY

Zwiń

Oczyszczalnie ścieków COMPACT FA

compact.jpg

Przeznaczenie

Oczyszczalnia biologiczna typu COMPACT pozwala na tanie i efektywne oczyszczenie ścieków pochodzących od 3 do 40 stałych mieszkańców. Jako stopień biologiczny zastosowano w niej bioreaktor z niskoobciążonym osadem czynnym. Oczyszczalnia ta zapewnia pełne biologiczne oczyszczenie ścieków z nitryfikacją oraz denitryfikacją i biologiczną defosfatacją, a także  stabilizację powstających osadów. Ścieki oczyszczone w oczyszczalni typu COMPACT mogą być w związku z tym odprowadzane zarówno do odbiorników powierzchniowych  i kanalizacji deszczowej, jak również do gruntu za pośrednictwem drenażu rozsączającego lub studni chłonnych.

Cechy oczyszczalni compact 

•    wysoka sprawność ekologiczna
•    brak uciążliwości dla otoczenia
•    niskie zużycie energii
•    minimalne zapotrzebowanie terenu
•    szybka realizacja montażu
•    nie wymaga stałej i wykwalifikowanej obsługi
•    możliwość zastosowania w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu gruntu nieprzepuszczalnego, wysokiego poziomu wód gruntowych)
•    wysoka trwałość i niezawodność działania urządzenia

Zasada działania

Oczyszczalnie typu COMPACT składają się z trzech zasadniczych elementów :
•    dwukomorowego osadnika wstępnego,
•    bioreaktora z układem napowietrzania i recyrkulacji osadu,
•    kieszeniowego osadnika wtórnego.

Dopływające do oczyszczalni ścieki kierowane są do osadnika wstępnego, gdzie następuje usunięcie zawiesin łatwoopadalnych. Przegroda dzieli osadnik na dwie komory zapewniając zwiększenie stopnia wstępnego oczyszczania ścieków. Ścieki, pozbawione zanieczyszczeń opadających i flotujących, zasyfonowanym przelewem dostają się do komory napowietrzania, gdzie wraz z aktywną zawiesiną osadu czynnego poddawane są okresowo intensywnemu napowietrzaniu sprężonym powietrzem.
Układ napowietrzania stanowi membranowa dmuchawa o mocy kilkudziesięciu Watów, włączana okresowo sterownikiem czasowym, zasilająca sprężonym powietrzem dyfuzor membranowy zamontowany w zbiorniku.
 Oczyszczone ścieki dostają się poprzez dolną szczelinę do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie ścieków od zawiesiny osadu czynnego. Oczyszczone i sklarowane ścieki wypływają z oczyszczalni przelewem, zapewniającym równomierne obciążenie powierzchni osadnika. Kanałem odprowadzającym ścieki kierowane są do odbiornika.



Schemat blokowy oczyszczalni COMPACT
       
   schemat blokowy COMPACT


Konstrukcja

Przy konstruowaniu typoszeregu COMPACT główny nacisk położono na niezawodność działania poszczególnych elementów oraz trwałość układu. Praktycznie wszystkie części oczyszczalni wykonane zostały z tworzyw sztucznych, przez co są całkowicie odporne na korozję. Zbiorniki oczyszczalni produkowane są z linearnego PE-HD metodą formowania rotacyjnego. Dzięki temu są monolityczne, pozbawione spawów i innych słabych punktów, co zapewnia im wysoką wytrzymałość mechaniczną.
Do napowietrzania ścieków w bioreaktorze zastosowano drobnopęcherzykowe dyfuzory zasilane dmuchawą membranową. Usuwanie nadmiaru osadów z bioreaktora realizowane jest okresowo przez podnośnik powietrzny (tzw. pompa mamutowa). Dmuchawa membranowa instalowana jest w pomieszczeniu gospodarczym obiektu, który obsługuje lub w wydzielonej studzience.
Przewody powietrzne i układ recyrkulacji wykonane są z rur PVC.

Eksploatacja
Oczyszczalnia COMPACT nie wymaga stałej obsługi. Nie stawia również szczególnych wymagań co do kwalifikacji osoby dozorującej jej pracę.
Obsługa oczyszczalni ogranicza się do okresowej kontroli jej pracy i usuwania gromadzących się osadów. Częstotliwość usuwania jest uzależniona od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni i dla poszczególnych urządzeń typoszeregu waha się w granicach jednego razu na 10 do 18 miesięcy.

Lokalizacja i montaż

Oczyszczalnie COMPACT nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w związku z czym mogą być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego.
Przy wyborze miejsca lokalizacji oczyszczalni należy zapewnić możliwość dojazdu taboru asenizacyjnego usuwającego okresowo osady.
Montaż oczyszczalni ogranicza się do posadowienia zbiorników oraz wykonania połączeń instalacji kanalizacyjnych i napowietrzania.
Montaż i rozruch oczyszczalni wykonany może być samodzielnie przez Inwestora na podstawie dokumentacji techniczno – ruchowej albo przez specjalistyczną firmę instalatorską lub pod jej nadzorem.

Dobór urządzeń

Doboru urządzeń oczyszczalni dokonuje się na podstawie ilości ścieków określonej równoważną liczbą mieszkańców. W przypadku budownictwa mieszkaniowego równoważna liczba mieszkańców jest równa ilości osób zamieszkałych w budynku lub grupie budynków. Dla obiektów, z których są odprowadzane ścieki o jakości zbliżonej do typowych ścieków bytowo - gospodarczych, doboru dokonać można na podstawie średniodobowej ilości ścieków określonych w m3/d. Każdorazowo w przypadku wątpliwości związanych z doborem urządzeń należy zwrócić się o ich wyjaśnienie do dystrybutora lub bezpośrednio do producenta.


Gwarancja i serwis

Oczyszczalnie ścieków COMPACT FA objęte są gwarancją producenta:
10 lat na zbiorniki oczyszczalni i instalacje
2 lata na układ napowietrzania   i recyrkulacji
Producent zapewnia sprawną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.


Dokumentacja

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków podlega odpowiednim przepisom prawa budowlanego i prawa wodnego. Projekt budowlany i operat wodno - prawny powinien wykonać  uprawniony projektant lub pracownia projektowa. Producent oczyszczalni udostępnia materiały pomocne w projektowaniu (także w wersjach komputerowych), jak również może podjąć się prowadzenia kompleksowych czynności  projektowych łącznie z uzyskaniem w imieniu Inwestora wymaganych uzgodnień i pozwoleń
.

Oczyszczalnie ścieków HALSON
Adam Selwet
41-902 Bytom, ul. Drzymały 1/13
NIP: 626-145-90-54,
REGON: 240076974,
konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
31 1050 1230 1000 0022 9182 9295